دکوساز

اشپز خانه

دکوساز فروشگاه اشپز خانه

شما در این بخش فضایی را انتخاب کنید که متناسب با کار شما و برای شبیه سازی نمای واضح تری برای معرفی محصولات شما باشد برای مثال اگر شما فروشگاه فرش دارید باید فضاهایی را انتخاب کنید که دوربین فوکوس دقیق تری روی فرش شما را داشته باشد فضاهای پیشنهایی دکوساز برای هر صنفی مشخص شده است